1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległoąć bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
2. Zwrot przedmiotu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie póniej niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty przesłania oąwiadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: MF Akcesoria ul.Dworzec Suchostrzygi 4, 83-110 Tczew lub na adres e-mail: mf.akcesoria.meblowe@gmail.com
4. Wskazany w punkcie 1 powyżej, termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a w szczególności:
- mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie i inne uszkodzenia) lub
- wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym
6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwoci Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: MF Akcesoria ul.Dworzec Suchostrzygi 4, 83-110 Tczew.
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
8. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie póniej niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Usługodawca może wstrzymać się z odesłaniem rodków do czasu otrzymania zwrotu. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a jeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku okoliczności i umów określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 38:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraną zgodš konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjštkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE:

1. W przypadku wady zakupionego przedmioty klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje zostają rozpatrzone w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego towaru przez sprzedającego.

3.Konsument wybiera podstawę złożenia reklamacji.

3.1. Rękojmia- sposób dochodzenia przez konsumenta roszczeń od sprzedawcy

Z tytułu rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru.

O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:

-nie ma właściwości, które powinna mieć;

-nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca;

-nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;

-jest niekompletna;

-jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument możesz żądać:

-wymiany towaru na nowy;

-naprawy towaru;

-obniżenia ceny;

-odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

-nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;

-kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.

Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna być przesłana na adres:

MF Akcesoria Małgorzata Firyn

83-110 Tczew ul.Dworzec Suchostrzygi 4

Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, sprzedawca musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz podania przyczyn jej powstania. W związku z tym  – jako konsument masz obowiązek dostarczyć zakupiony towar do sprzedawcy. Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uwzględniona zwrócimy Ci koszt dostarczenia rzeczy.

GWARANCJE

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść.

To gwarant decyduje zatem o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte produkty.
W większości przypadków gwarantem jest producent, importer.

O istnieniu gwarancji będziesz poinformowany najpóźniej w momencie wydania towaru.

Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji.